Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodów jest obowiązkiem podatników, które rozliczają się w formie ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów. Jest to określone za pomocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 roku dotyczącego prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Rozliczenie za pomocą ryczałtu dotyczy przedsiębiorstw, których przychody przekroczyły 150 000 euro w poprzednim roku bądź rozpoczęły swoją działalność w ciągu roku.

 

dłoń na kalkulatorze

Jakie są zasady prowadzenia ewidencji przychodu?

Obowiązkiem każdego podatnika jest rzetelne oraz niewadliwe prowadzenie ewidencji przychodów. Przez rzetelność rozumiane jest wprowadzanie wszelkich zapisów zgodnie ze stanem rzeczywistym, niewadliwość natomiast odnosi się do prowadzenia ewidencji zgodnie z panującymi zasadami i uregulowaniami prawnymi. Jeżeli w ewidencji przychodów pojawiły się błędnie wpisane bądź w ogóle niewpisane kwoty przychodu, a ich wartość nie przekracza 0,5 procent wykazanego przychodu w ciągu roku podatkowego lub do momentu wykrycia błędu przez organ kontrolujący, to nadal jest ona akceptowana i uznawana za rzetelną.

Podobnie podchodzi się do sytuacji, kiedy zapisy w księdze nie powstały z przyczyn losowych lub z powodu nieszczęśliwego wypadku, który uniemożliwił podatnikowi dokonania zapisu. W sytuacji, kiedy zapisy lub korekty zostały uzupełnione przed rozpoczęciem kontroli bądź błędy są efektem pomyłki i jest możliwe potwierdzenie przychodu przy pomocy odpowiednich dowodów, to ewidencja przychodów uznawana jest za niewadliwą i rzetelną.

Ewidencję przychodów można prowadzić samodzielnie lub zlecić jej prowadzenie profesjonalnemu biuru rachunkowemu. Druga opcja daje pewność, że ewidencja będzie prowadzona poprawnie przez cały okres współpracy, dzięki czemu przedsiębiorca nie będzie musiał martwić się żadnymi formalnościami w tej dziedzinie i uniknie sankcji z tytułu niepoprawnego prowadzenia ewidencji. Co do zasady ewidencję należy prowadzić od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca podlega opodatkowaniu za pomocą ryczałtu.

Ujmowane w niej są wyłącznie przychody będące wynikiem działalności firmy. Wpisy powinny być umieszczane w porządku chronologicznym i mieć potwierdzenie w fakturach VAT, rachunkach bądź innych dowodach. Ewidencja na dany miesiąc powinna być uzupełniana do 20 dnia kolejnego miesiąca, w którym należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy.