Cennik obsługi księgowej


cennik

Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem obsługi księgowej w Warszawie! Zapewniamy szeroko rozumiane wsparcie biznesowe, oferujemy usługi rachunkowe, rejestrację firm - ich wykonywanej pracy i pobytu. Zapewniamy, że nasz atrakcyjny cennik obsługi księgowej idzie w parze z najwyższą jakością oferowanych usług. Za wykonywane czynności odpowiada doświadczony zespół specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów.

 

Jaki jest cennik obsługi księgowej w Warszawie?

Cennik obsługi księgowej w naszej firmie jest dopasowany do indywidualnych potrzeb Klientów. Ceny poszczególnych usług różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, formy prowadzenia księgowości i wielu innych czynników. Dlatego zawsze zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnych warunków współpracy z naszym biurem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną!


1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ceny zależą od ilości zapisów księgowych, którymi się zajmujemy. Cennik kształtuje się następująco/ Единый налог. Цена зависит от количества бухгалтерских записей./ Single tax. The price depends on the number of accounting entries.

do 5 szt. 100,00 zł
do 10 szt. 125,00 zł
do 20 szt. 150,00 zł
do 30 szt. 175,00 zł
do 40 szt. 200,00 zł
do 50 szt. 225,00 zł
do 60 szt. 250,00 zł
do 70 szt. 275,00 zł
do 80 szt. 300,00 zł
do 90 szt. 325,00 zł
do 100 szt. 350,00 zł

Zajmujemy się księgami podatników zwolnionych z podatku VAT, jak i objętych tym podatkiem. Cena usługi uzależniona jest od ilości zapisów księgowych. / Ведём бухгалтерию для фирм плательщиков НДС, а также для фирм освобожденных от уплаты НДС. Цена зависит от количества бухгалтерских записей./ We conduct accounting for VAT payer companies, as well as for companies exempted from VAT. The price depends on the number of accounting entries.

 

2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów bez VAT / Книга учёта доход и расходов без НДС. Упрощенный бухгалтерский учёт./ Book of accounting of income and expenses without VAT. Simplified Accounting.

do 5 szt. 200,00 zł
do 10 szt. 250,00 zł
do 20 szt. 300,00 zł
do 30 szt. 350,00 zł
do 40 szt. 400,00 zł
do 50 szt. 450,00 zł
do 60 szt. 500,00 zł
do 70 szt. 550,00 zł
do 80 szt. 600,00 zł
do 90 szt. 650,00 zł
do 100 szt. 700,00 zł

 

1. Dla podatnika VAT stawki KPiR / Книга учёта доход и расходов для плательщика НДС. Упрощенный бухгалтерский учёт./ Income and expense book for a VAT payer. Simplified accounting.

do 5 szt. 250,00 zł
do 10 szt. 350,00 zł
do 20 szt. 400,00 zł
do 30 szt. 550,00 zł
do 40 szt. 600,00 zł
do 50 szt. 650,00 zł
do 60 szt. 700,00 zł
do 70 szt. 750,00 zł
do 80 szt. 800,00 zł
do 90 szt. 850,00 zł
do 100 szt. 900,00 zł

 

2. Prowadzenie pełnej księgowości Księgi handlowe dla spółki zwolnionej z VAT / Ведение полного бухгалтерского учёта для предприятия неплательщика НДС/ Maintenance of full accounting records for a company that does not pay VAT

Oferujemy kompetentną i kompleksową obsługę Państwa ksiąg rachunkowych. Jej koszt uzależniony jest od ilości dokumentów księgowych. Cennik kształtuje się następująco 

do 5 szt. 350,00 zł
do 10 szt. 400,00 zł
do 20 szt. 500,00 zł
do 30 szt. 600,00 zł
do 40 szt. 700,00 zł
do 50 szt. 800,00 zł
do 60 szt. 900,00 zł
do 70 szt. 1000,00 zł
do 80 szt. 1050,00 zł
do 90 szt. 1100,00 zł
do 100 szt. 1150,00 zł

 

3. Prowadzenie pełnej księgowości Księgi handlowe oraz rejestry sprzedaży i zakupów VAT / Ведение полного бухгалтерского учёта для предприятия плательщика НДС, налоговый учёт реэстров НДС/ Maintenance of full accounting for a VAT payer company, tax accounting of VAT registries.

Oferujemy kompetentną i kompleksową obsługę Państwa ksiąg rachunkowych. Jej koszt uzależniony jest od ilości dokumentów księgowych. Cennik kształtuje się następująco

do 5 szt. 400,00 zł
do 10 szt. 500,00 zł
do 20 szt. 600,00 zł
do 30 szt. 700,00 zł
do 40 szt. 800,00 zł
do 50 szt. 900,00 zł
do 60 szt. 980,00 zł
do 70 szt. 1060,00 zł
do 80 szt. 1140,00 zł
do 90 szt. 1220,00 zł
do 100 szt. 1300,00 zł

 

Zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową – zarówno dla umów o pracę, jak i dla umów zlecenie i o dzieło. Zajmujemy się współpracą z ZUS i US – koszt takich usług w naszej firmie uzależniony jest od liczby pracowników w Państwa firmie. / Предлагаем полное кадровое обслуживание – равно как трудовых договоров, так и гражданско-правовых договоров. Занимаемся вопросами регистрации в органах налогового контроля и социального страхования. Стоимость услуг зависит от количества работников в Вашей фирме./ We offer full staffing services - both labor contracts and civil law contracts. We are dealing with issues of registration with tax control and social insurance authorities. The cost of services depends on the number of employees in your company.

 

od 1-5 pracowników 50,00 zł/os
do 10 pracowników 40,00 zł/os
do 20 pracowników 35,00 zł/os

 

Czynności związane z zatrudnianiem pracowników / Формальности связанные с трудоустройством работников./ Formalities related to the recruitment of workers.

Rejestracja pracownika w ZUS /Регистрация/ Registration 40,00 zł/os
Wyrejestrowanie pracownika / swiadectwo pracy / Снятие с регистрации, свидетельство о периоде трудоустройства (аналог трудовой книжки)/ Deregistration, certificate of the period of employment (analogue of the work book) 40,00 zł/os

 

1. Usługi dodatkowe / Дополнительные услуги/ Additional services

Cennik usług kształtuje się następująco

2.

Rejestracja Spó³ki w Krajowym Rejestrze S¹dowym
Регистрация предприятия в Государственном Судовом Реестре
500,00 zł + opłata sądowa
Rejestracja zawieszenia dzia³alnoœci
Регистрация приостановления деятельности
300 zł
Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze S¹dowym
Регистрация изменений данных фирмы
500,00 zł + opłata sądowa
Rejestracja Spó³ki p³atnikiem VAT
Регистрация предприятия плательщиком НДС
200 zł
Deklaracja VAT
Декларация НДС
w ramach usługi ( przy braku działalności w okresie 100,00 zł) /нулевая декларация 100 злотых
Deklaracja VAT-UE
Декларация НДС ЕС
w ramach usługi
Korekta deklaracji PIT/CIT/VAT z winy klienta
Коректировка декларации по вине клиента
100 zł za korektę
Sprawozdanie finansowe
Финансовая отчетность
Średnia cena za us³ugi za 12 mieś* min 500 zł
Wystawienie faktury w imieniu klienta
Выписка инвойсов от имени клиента
10 zł / dok.
Zeznanie roczne osoby fizycznej
Годовая декларация физического лица
od 40 zł
Doradztwo w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej oraz podatków Консультации в сфере хозяйственной деятельности и налогового законодательства 120 zł/rbh ( 3 godziny w miesiąc gratis)
Obs³uga kontroli z Urzêdów
Обслуживание проверок
120 zł/rbh
Przygotowanie listów do US i ZUS
Написание писем в налоговую и органы социального страхования
w ramach usługi
Drukowanie dokumentów otrzymanych drog¹
elektroniczn¹ powy¿ej 10 stron
Печать документов полученных в электронном виде более 10 листов
0,50 zł /strona
Segregacja i archiwizacja dokumentów
Архивизация документов
100 zł

Symulacja podatku dochodowego, RZiS, Bilans na rz¹danie klienta Составление расчета налога на прибыль, баланса по желанию клиента

200 zł
Roczne sprawozdanie GUS
Годовой отчёт статистический
200 zł
Dodatkowe deklaracje wynikaj¹ce z ewidencji ( NIP-8, PPC-3) Дополнительные декларации 15 zł
Rozliczenie delegacji krajowej
Расчёт командировки в Польше/
30 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej
Расчёт командировки за границей
50 zł
Zaœwiadczenie A1
Сертификат А1
150 zł
CFR1 150 zł
Oœwiadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 200 zł
Zezwolenie na pracê
Разрешение на работу
600 zł
Dostêp do programu fakturowania
Доступ до программы для выписки фактур
15 zł
Numer PESEL wg pe³nomocnictwa (bez obecnoœci klienta)
Номер PESEL через представителя ( без необходимости присутствия клиента)
200 zł
Szkolenie BHP
Сертификат по Технике безопастности
100 zł

 

3. Kalkulacja ilości dokumentów / Калькуляция документов/ Calculation of documents by quantity

1 dokument w PLN = 1 szt.
1 dokument w walucie obcej = 2 szt
Wyciąg bankowy w PLN 10 transakcji = 1 szt
Wyciąg bankowy w walucie obcej 5 transakcji = 1 szt,

Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony 23 % podatek VAT

Miejsce prowadzenia działalności oraz przechowywania dokumentacji księgowej :

Łucka 15/229, 00-842 Warszawa / Все цены являються ценами нетто, к ним будет добавлено 23% налога НДС.

Адрес ведения деятельности и хранения документов – ул. Луцкая 15/229, 00-842 Варшава/ All prices are net prices, 23% VAT will be added to them. Address for doing business and filing documents st. Lutska 15/229, 00-842 Warsaw